Porodično pravo

U oblasti porodičnog prava naš advokatski tim uređuje i rešava sve životne situacije koje nastaju povodom zaostalih potraživanja i nerešenih porodičnih odnosa. Razvod braka, koji omogućava prestanak bračne zajednice može da se pokrene na dva načina, tužbom za razvod braka i predlogom za sporazumni razvod. Naš stručni tim je pokazao veliku uspešnost i efikasnost u razvodima po tužbi i rešavanju često komplikovanih pravnih pitanja koja se javljaju povodom podele imovine, alimentacije i vršenje roditeljskog prava. Kada je reč o sporazumnom razvodu braka, detaljno sačinjavamo bračne sporazume i zahvaljujući našem stručnom znanju rešavamo i završavamo porodične postupke u najbržem mogućem roku, gde strankama dajemo pravne savete u pogledu ključnih pravnih pitanja sporazuma kao što je podela imovine stečene u bračnoj zajednici i vršenje roditeljskog prava nad maloletnom decom. Roditeljsko pravo predstavlja skup prava i obaveza roditelja, koji su ustanovljeni radi dobrobiti maloletnog deteta. Za vreme trajanja braka roditelji zajedno vrše roditeljsko pravo, nakon prestanka braka, razvodom ili sporazumom, roditeljsko pravo i dalje mogu da vrše oba roditelja ili samo jedan i to ne mora u svim slučajevima da bude majka, jer se uvek vodi računa o najboljem interesu deteta, o kojem se naš advokatski tim stara. Učestvovali smo u postupcima u kojima su se rešavala pitanja roditeljskog prava i uvek vodili računa i nalazili rešanja koja su u najboljem interesu naših klijenata. Imamo iskustva sa postupcima utvrđivanja i osporavanja očinstva, kao veoma delikatnim postupcima u kojima je advokat neophodan. Sa utvrđivanjem očinstva nastaju i odnosi između deteta i oca koji takođe zahtevaju da budu regulisani, kao i situacije kada se očinstvo ospori. Bračni ugovor, pravni institut koji se retko koristi kod nas iako ima brojne prednosti. Omogućava supružnicima da uređuju sva imovinska pitanja u braku i isključuje zakonski režim imovine koji je predviđen. Bračni ugovor se može sastaviti pre sklapanja braka i nakon sklapanja.Ukoliko se odlučite da imovinske odnose regulišete na ovaj način u našoj kancelariji sastavljamo bračne ugovore brzo i lako i na taj način izbegavamo dugotrajne postupke pred sudom u kojima se utvrđuje imovina supružnika i njena visina stečena u braku.