Krivični i prekršajni postupci​

Pored oblasti građanskog prava, sa velikim uspehom do sada smo branili i zastupali klijente u svim krivičnim i prekršajnim postupcima. Bez obzira na činjenicu da neke prekršajne i krivične stvari deluju bezazlene i jednostavne, u našoj praksi se pokazalo da građani bez adekvatne advokatske pomoći se mogu naći u problemu po njihove slobode i prava. Naš advokatski tim je u dosadašnjoj praksi uspešno rešavao kako komplikovana tako i jednostavna pravna pitanja, gde je sprečavao nastupanja povreda osnovnih građanskih prava i sloboda (pravo na slobodu kretanja, pravo na život, pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku…)
S obzirom na vrlo složenu i osetljivu krivičnu i prekršajnu materiju naš advokatski tim prilikom odbrane i zastupanja garantuje visoku profesionalnost, diskretnost, zaštitu svih poverljivih informacija i podataka koje prilikom odbrane klijenata sazna ili slučajno naiđe.
U predmetima prekršajne ili krivične prirode postoji mogućnost da u dogovoru i obostranom interesu kancelarije i klijenata, odbrana i zastupanje u ovim postupcima bude finansirana u zavisnosti od uspešnosti, a ne unapred iz sopstvenih sredstava stranke po svakoj preuzetoj radnji.