Naknada štete

U dosadašnjem radu našeg advokatskog tima najveći uspeh, ekspertizu i najveći broj zadovoljnih klijenata smo imali u oblasti naknade štete. Naš stručni advokatiski tim je pokazao veliku uspešnost u sporovima koji nastaju povodom životnih situacija gde je nečije pravo po naknadi štete ugroženo. Šteta koja nastane kod građana može biti nematerijalna i materijalna, te svaka podrazumeva različitu proceduru radi uspešnog rešavanja. Nematerijalna šteta po Zakonu o obligacionim odnosima predstavlja nanošenje drugome fizičkog, duševnog bola zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti ili straha. Pravo na naknadu nematerijalne štete se često javlja u sporovima građana protiv Grada, opštine i države koji nastaju zbog ujeda pasa lutalica, pada na javnim površinama, upada u šaht, povredama na radnom mestu… i uspešnost naše kancelarije u sporovima koji nastaju usled ovih životnih situacija je stoprocentna. Materijalna šteta obuhvata umanjenje nečije imovine, sprečavanje njenog povećanja kao i sve troškove lečenja koji nastaju usled nanošenja telesnih povreda ili narušavanja zdravlja. Svako nanošenje štete od strane drugog lica daje Vam pravo na njenu naknadu. Većina postupaka koje pokrećemo usled nastalih lakših ili težih telesnih povreda u saobraćajnim nezgodama su usmerena protiv nadležnih osiguravajućih kuća i osiguranja i na taj način isplata naknade na ime nematerijalne (teže i lakše telesne povrede) i marterijalne (oštećenje motornih vozila) štete je stoprocentno zagarantovana. Naši klijenti tom prilikom imaju obavezu da dostave dokumentaciju i sačekaju da naš advokatski tim vrlo efikasno i uspešno sprovede postupak mirne naplate štete ili po tužbi u sudskoj parnici. Poslodavac je dužan da isplati na osnovu Zakona o radu zaposlenom naknadu štete zbog povrede na radu ili usled profesionalnog oboljenja. Neodgovarajuće ponašanje i nepridržavanje zakonom ustanovljenih mera i pravila o zaštiti zaposlenih poslodavca može dovesti do povreda radnika na radnom mestu. Kao veliki stručnjaci na polju naknade štete pomoći ćemo Vam prilikom sastavljanja sudskih i vansudskih sporazuma ili ukoliko se sporazum ne može postići zastupaćemo Vas u postupcima po tužbi protiv poslodavca, koji Vam nije isplatio naknadu štete, pravilnu naknadu zarade, naknadu na ime godišnjeg odmora i sva druga novčana davanja ustanovljena zakonom.